Emerytura a obowiazki pracodawcy

Zgodnie z prawem Ministra Gospodarki z dn. 8 lipca 2010r. w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa oraz higieny pracy, powiązanych z możliwością działania w tłu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. z dn. 30 lipca 2010 r.) każdy pracodawca, w którego zakładzie stosowane są technologie grożące powstaniem zagrożenia wybuchowego, odpowiedzialny jest do utworzenia odpowiedniego dokumentu, o którym mowa w punkcie prawnym.

Explosion protection documents to fakt zabezpieczenia przed wybuchem (w skrócie DZPW) ściśle reguluje zasady robienia w warunkach atmosfery potencjalnie niebezpiecznej oraz podaje na pracodawcę szereg obowiązków, jakich potrzebuje dopełnić, by zmniejszyć ryzyko zapłonu i eksplozji. Pracodawca jest zobowiązany do: - zapobiegania byciu się atmosfery zagrożonej wybuchem, - zapobiegania powstawaniu zapłonu w ww. atmosferze, - ograniczenia negatywnych skutków ewentualnego wybuchu, by zapewnić ochronę działania i zdrowia pracowników.

Pracodawca musi dać i określić środki zabezpieczeń. Dokument zabezpieczenia przed wybuchem musi liczyć opis systematycznej kontroli środków bezpieczeństwa, terminy dokonywanych konserwacji urządzeń, ocenę ryzyka wystąpienia wybuchu, prawdopodobieństwo źródeł zapłonu, rodzaje stosowanych metod, instalacji, substancji stanowiących potencjalne źródło, szacunkowe skutki ewentualnej eksplozji. Ponadto chodzi w mieszkaniu pracy wydzielić odpowiednie powierzchni w przestrzeni zagrożenia wybuchowego i przeznaczyć stopień prawdopodobieństwa nastąpienia w nich eksplozji. Pracodawca jest zobligowany do dania minimalnych środków bezpieczeństwa opisanych w prawu. Dokument powinien być wykonany przed udostępnieniem pracownikowi zagrożonego miejsca pracy. Niebezpieczne stanowiska winnym być dokładnie oznakowane za pomocą żółtego trójkątnego znaku z czarnym otoczeniem i czarnego napisu EX umieszczonego pośrodku. W DZPW pracodawca wiąże się do zapewnienia ewakuacji w postaci, gdy dołączy do zagrożenia.