Deklaracja zgodnosci oprawy oswietleniowe

Deklaracja zgodności WE jest zatem pisemne oświadczenie sporządzane przez producenta (lub upoważnionego przedstawiciela), że jego towar jest jednakowy z zaleceniami Unii Europejskiej. Informacja ta, musi dotyczyć samego czy bardzo wyrobów, jakie są wyraźnie zidentyfikowane za pomocą nazwy lub kodu produktu czy posiadają własny jednoznaczny odnośnik. Producent musi poddać wyrób analizom i wprowadzić zmiany odpowiednie do spełnienia wymagań dyrektyw.

Przed wystawieniem deklaracji zgodności produkty muszą stać poddane procedurom oceny zgodności, a i jeżeli to odpowiednie (ponieważ wynika z różnych przepisów) produkty też muszą kupić odpowiednie certyfikaty. Procedura oceny zgodności jest wdrażana przez wykonanie określonych sekwencji działań. Są to rzeczywiście zwane moduły i świadczy je się zwykle dużymi literami. Wybór tej sekwencji chce od producenta, który że ją wybrać według swego zdania z propozycje pokazanych mu w woli i interesujących konkretnego towaru. Dla przeciętnych technicznie produktów, sekwencja może nakładać się tylko z pewnego modułu (np. modułu A), a dla bardziej zaawansowanych produktów są to skomplikowane procedury (np. w sukcesie licznika energii elektrycznej producent może wybrać moduły B+D, B+F lub H1). Następnie kurs i wyniki działań są dokumentowane. Producent pisze na wyrobach, jakie stanowią deklarację zgodności oznakowanie CE. Duża odpowiedzialność powiązana z wystawienia przez producenta deklaracji zgodności powstaje z ostatniego, iż domniemanym jest, że produkt dla którego sporządzono dokumentację, spełnia wszystkie zasadnicze oczekiwania zaś stanowi właściwy z podstawowymi przepisami. W umowie zgodności WE powinny się znaleźć następujące informacje według poniższego szablonu (razem z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sytuacji sposobów deklarowania zgodności materiałów budowlanych i systemu oznaczania ich znakiem budowlanym): 1. Niepowtarzalny identyfikator produktu - numer XXXX 2. Firma i adres producenta - a ponadto gdyby jest ostatnie chciane, jednocześnie jego europejskiego upoważnionego przedstawiciela 3. Niniejsza deklaracja zgodności wydana jest na całą odpowiedzialność producenta (lub instalatora) 4. Co jest przedmiotem deklaracji - identyfikator wyrobu, który zapewni odtworzenie jego treści, jeśli konieczne - załączyć zdjęcie 5. Przedmiot niniejszej deklaracji opisany powyżej jest kompatybilne z dobrym prawodawstwem wspólnotowym (lista) 6. Nawiązania do specyfikacji lub odwołania do norm zharmonizowanych - do jakich wiąże się deklaracja 7. W właściwych przypadkach należy zamieścić daną o wartości notyfikowanej, która wykonała interwencję i dała certyfikat 8. Inne dodatkowe informacje, takie jak: w czyim imieniu podpisano, data i miejsce wystawienia, stanowisko, imię i podpis. Po wystawieniu deklaracji zgodności, produkt może dostać oznaczenie CE. Obecność tego oznakowania na opakowaniu produktu świadczy o tym, że wykonywa on chcenia dyrektyw Unii Europejskiej. Traktują one zagadnień połączonych z ochroną zdrowia i środowiska, bezpieczeństwem użytkowania, a także określają niebezpieczeństwa, które producent powinien wyeliminować. Jeśli jakiś wyrób podlega ocenie zgodności, oraz nie posiada deklaracji zgodności nie że stać przedstawiony do obrotu ani zostać wydany w wykorzystywanie na miejscem Unii Europejskiej. Informacja jest strzeżona przez producenta czy w sukcesu kiedy jest on naszą siedzibę poza Unią Europejską - przez jego europejskiego upoważnionego przedstawiciela.